Een Pleidooi voor Zelfmoord

Jozefien Mombaerts

Web Pleidooizelfmoordc Sassafras De Bruyn
  • wo 19.01 – 20:00 – KOPERGIETERY RABOT
  • za 22.01 – 15:00 – KOPERGIETERY RABOT
  • za 22.01 – 20:00 – KOPERGIETERY RABOT

Een pak­ken­de mono­loog over leven en een zelf­ge­ko­zen dood

Een Pleidooi voor Zelfmoord’ gaat over een jon­ge vrouw die onge­loof­lijk graag wil leven en tege­lijk con­ti­nu in dia­loog gaat met de gedach­te aan een zelf­ge­ko­zen dood. Theatermaakster Jozefien Mombaerts: De titel is hef­tig, maar ik heb het gevoel dat er maat­schap­pe­lijk soms een plei­dooi voor zelf­moord’ wordt gehou­den. Door de maat­schap­pij waar­in we leven, door­dat het onder­werp of onder de mat gescho­ven wordt of als abnor­maal wordt weg­ge­zet, door te oor­de­len. Ik wil het net bespreek­baar maken.”

En dat is exact wat Mombaerts doet, met een sub­tiel even­wicht tus­sen ernst en humor. In België ple­gen drie men­sen per dag zelf­moord. Wereldwijd zijn het er drie per secon­de. Meer man­nen dan vrou­wen. Het is taboe.” Net dat taboe wil Mombaerts door­bre­ken. Een zacht gezon­gen ode aan het onver­moei­baar pogen om te blij­ven (over)leven”, schreef Knack (****). En boven­dien een tede­re, intie­me voor­stel­ling die het onbe­spreek­ba­re bespreek­baar maakt…

—–

De voor­stel­ling is niet geschikt voor jon­ge­ren onder 16 jaar. Deze voor­stel­ling bevat moge­lijks aan­stoot­ge­ven­de scè­nes. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het num­mer 1813 of via www​.zelf​moord​lijn1813​.be.

—–

tekst & spel: Jozefien Mombaerts — muziek: Joeri Cnapelinckx — dra­ma­tur­gie: Cindy Godefroi — sce­no­gra­fie: Veva Van Sloun — kos­tuum: Marij de Brabandere — licht: Jeroen Doise — geluid: Jonas De Wulf & Saul Mombaerts — tech­niek: Jonas De Wulf & Sebastien Van Huffel — pro­duc­tie­lei­ding: Polien Demeulemeester — pro­duc­tie: KOPERGIETERY & KGbe — in samen­wer­king met: De Grote Post — in het kader van: GIF, een samen­wer­king tus­sen Voo?uit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen & S.M.A.K.