Moving Self-Portrait

Mohamed Toukabri & Eyes-B

IMG 1797 min

Dit pro­ject kan niet plaats­vin­den omwil­le van de ver­nieuw­de Covid-maat­re­ge­len, we ver­zet­ten dit naar een late­re datum.

Maak een uniek zelfportret-in-beweging

Choreograaf Mohamed Toukabri en Eyes‑B nodi­gen je uit in hun alter­na­tie­ve foto­au­to­maat! In tegen­stel­ling tot het nemen van een stan­daard pas­fo­to — waar­voor je zo neu­traal moge­lijk moet pose­ren — maak je samen met hen een zelf­por­tret-in-bewe­ging. Benodigdheden: je eigen lichaam, rap­mu­ziek en light pain­ting. Want dank­zij het gebruik van licht­bron­nen en een lan­ge slui­ter­tijd van de came­ra kruip je in de huid van een graffiti-artiest.

Kies zelf jouw rap­mu­ziek en sta even in de schoe­nen van een hip­hop­dan­ser. Je zak­lamp wordt je verf­spray, de ruim­te wordt de muur waar­op je je eigen zelf­por­tret schrijft, tekent of danst. Niet hoe je eruit­ziet is van belang, maar wel hoe je jezelf kunt uit­druk­ken. Je unie­ke por­tret krijg je mee naar huis. 

—–

con­cept & per­for­man­ce: Mohamed Toukabri & Eyes‑B — sce­no­gra­fie: Lies Van Loock — pro­duc­tie: Europalia Trains & Tracks — exe­cu­ti­ve pro­duc­tie: Caravan — in het kader van: GIF, een samen­wer­king tus­sen Voo?uit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen & S.M.A.K.