MISS

Joshua Serafin

IMG 8924
  • vr 21.01 – 19:00 – De Vooruit Domzaal
  • za 22.01 – 22:00 – De Vooruit Domzaal

Een blik ach­ter de queer schoonheidsindustrie!

Met maar liefst vijf­tien win­na­res­sen van inter­na­ti­o­na­le schoon­heids­wed­strij­den — Miss Universe, Miss World, Miss Earth, Miss International — zijn de Filipijnen afge­te­kend record­hou­der. Ook in het land zelf zijn schoon­heids­wed­strij­den sche­ring en inslag. In de stad Cebu bij­voor­beeld vindt jaar­lijks Queen Philippines plaats, de groot­ste en meest pres­ti­gi­eu­ze wed­strijd voor trans­gen­der vrou­wen. In MISS’ onder­zoekt dan­ser Joshua Serafin de poli­tiek, cul­tuur en prak­tij­ken ach­ter die queer schoon­heids­in­du­strie.

Door in te zoo­men op het stren­ge regime en de strik­te cho­re­o­gra­fie­ën, hekelt Serafin in MISS’ de codes van per­for­men die je aan­treft in de Filipijnse trans­gen­der schoon­heids­wed­strij­den. Queerness veegt daar­bij alle cate­go­ri­sa­tie van vrou­we­lijk­heid en fan­ta­sie uit. Joshua Serafin baseer­de zich voor MISS’ op inter­views met enke­le regi­o­na­le queens. Zo ont­ra­fel­de hij niet alleen de mecha­nis­men ach­ter de wed­strij­den, maar even­zeer de reli­gi­eu­ze en kolo­ni­a­le invloe­den die tot op van­daag doorwerken.

—–

per­for­man­ce & cho­re­o­gra­fie: Joshua Serafin — dra­ma­tur­gie: Arco Renz & Kopano Maroga — artis­tiek advies: Rasa Alksnyte — geluids­ont­werp: Marc Appart — licht­ont­werp: Ryoya Fudetani — video trai­ler: Davide Belotti — foto­graaf: Isaie Humblet — copro­duc­tie: Kunstencentrum Voo?uit, BIT Teatergarasjen & Taipei Performing Arts Center — resi­den­ties: Bellas Artes Projects Manila, Queer Zagreb, Zinnema & Beursschouwburg — met dank aan: Mercedes Zobel, Eisa Jocson, Russ Ligtas & Tang Fu Kuen — in copro­duc­tie met: LOD muziektheater