A in the role of B when C didn’t make it

Ehsan Hemat & les ballets C de la B & NTGent

Ehsan Hemat 2
  • vr 14.01 – 16:00 – NTGent Arca

Wanneer ver­schil­len­de gene­ra­ties elkaar ont­moe­ten op scène.

Choreograaf, per­for­mer en the­a­ter­ma­ker Ehsan Hemat pre­sen­teert een toon­mo­ment van zijn nieu­we voor­stel­ling A in the role of B when C didn’t make it’, en dat na een eer­ste maand van repe­te­ren. Hemat, gebo­ren in Shiraz en sinds enke­le jaren geves­tigd in Brussel, bedacht een con­cept waar­in ver­schil­len­de gene­ra­ties elkaar ont­moe­ten op scè­ne. Daarbij nodigt hij onder ande­ren zijn oom Asghar uit: een klas­siek geschool­de acteur uit Iran die, als zeven­ti­ger, een heel ande­re tijds­geest repre­sen­teert dan zijn jon­ge­re neef die nu in België woont en werkt. 


A in the role of B when C didn’t make it’ wordt zo een spie­ge­ling in de tijd: van evo­lu­ties ver­sus tra­di­ties bin­nen de kun­sten, maar ook in het leven tout court. De pre­mi­è­re is voor­zien in 2023, maar NTGent en les bal­lets C de la B orga­ni­se­ren tij­dens de eer­ste edi­tie van GIF alvast een toon­mo­ment, ver­spreid over drie dagen in Minnemeers.

—–

regie: Ehsan Hemat — cre­a­tie & per­for­man­ce: Ali Asghar Dashti, Keyvan Sarreshteh and Asghar Hemmat — work in pro­gress — gepre­sen­teerd door en met de steun van: les bal­lets C de la B en NTGent — in het kader van: GIF — een samen­wer­king tus­sen Voo?uit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen & S.M.A.K.