GIF GAAT 12 JANUARI VAN START

Carefully balan­ced on the edge of a hole in time*, de per­fec­te omschrij­ving van de hui­di­ge tijd. Het hoeft geen betoog dat de orga­ni­sa­tie van een fes­ti­val op dit moment alles­be­hal­ve een sine­cu­re is. Maar de part­ners van GIF (Ghent International Festival) Voo?uit, CAMPO, NTG, Opera Ballet Vlaanderen, KOPERGIETERY en S.M.A.K. voe­len het als hun ver­ant­woor­de­lijk­heid om juist nu een fes­ti­val te orga­ni­se­ren dat gene­reus is voor het publiek, soli­dair met de arties­ten en natuur­lijk corona­vei­lig.

Wij gelo­ven dat de kun­sten een essen­ti­ë­le rol spe­len in de maat­schap­pij, voor­al nu let­ter­lij­ke afstand een nood­zaak is gewor­den. De kun­sten bren­gen ons dich­ter bij elkaar en cre­ë­ren een col­lec­tie­ve erva­ring, wat de basis is van gemeenschapszin.

Hoewel het pro­gram­ma werd aan­ge­past, blijft GIF een uit­no­di­ging om de ver­beel­ding voor­op te plaat­sen in het maat­schap­pe­lijk dis­cours. Een dag zon­der artis­tie­ke ver­voe­ring is een ver­lo­ren dag, schre­ven we des­tijds. Nu, meer dan ooit.

Concreet nodi­gen we jou uit voor zit­ten­de per­for­man­ces op ver­schil­len­de loca­ties in de stad en voor pro­jec­ten in de publie­ke ruim­te. Al deze eve­ne­men­ten res­pec­te­ren het hui­di­ge coron­a­maat­re­ge­len en we zor­gen ervoor dat ieder­een zich vei­lig voelt.

Ga met ons mee op avon­tuur van deze eer­ste GIF edi­tie. Kom uit uw kot en ont­moet boei­en­de kun­ste­naars en hun pro­jec­ten. Laten we samen zijn, zorg­vul­dig balan­ce­rend op de rand van de ruim­te in tijd.

*dit is de titel van een kunst­werk van beel­dend kun­ste­naar Lawrence Weiner, die recent overleed.

MEIN GENT uit­ge­steld tot 2023

les bal­lets C de la B heeft samen met Kunstencentrum Voo?uit beslo­ten om de speel­reeks van Mein Gent in janu­a­ri 2022 te ver­plaat­sen naar een speel­reeks in de zomer van 2023. In de hui­di­ge omstan­dig­he­den met een beper­king van de zaal­ca­pa­ci­teit was het niet meer moge­lijk de voor­stel­ling op te voe­ren. We pak­ken het stuk nu in om u in 2023 vol­uit met deze the­a­tra­le, muzi­ka­le ode aan Gent terug te keren. 

Mein Gent
Let’s take a break with… Alain Platel & Frank Van Laecke
Een blik ach­ter de scher­men tij­dens het repe­ti­tie­pro­ces van Mein Gent.


Met Mein Gent’ bren­gen Frank Van Laecke en Alain Platel een scher­pe en grap­pi­ge maar boven­al hart­ver­war­men­de ode aan de Gentenaar. Pascale Platel, Ineke Nijssen en Gorges Ocloo krij­gen op de scè­ne gezel­schap van een hon­derd­kop­pi­ge groep Gentenaars en bezin­gen – gerug­ge­steund door sounds­ca­pes van com­po­nist Steven Prengels – het Gent van gis­te­ren, van­daag en mor­gen.

Alle infor­ma­tie vind je hier.

PHOTOBOOTH — door Thomas Verstraeten
Laat je por­tret­te­ren met de stad Gent als decor!

Met Photobooth’ door­kruist the­a­ter­ma­ker en beel­dend kun­ste­naar Thomas Verstraeten de stad met een mobie­le foto­s­tand. Laat je foto­gra­fe­ren tegen een hyper­re­a­lis­ti­sche the­a­tra­le infi­ni’, en maak zo even the­a­ter van je leven.

In het aller­schoon­ste decor: ons eigen Gent. Voor deze GIF-copro­duc­tie kozen alle Gentse part­ners een loca­tie, van de bloe­men­markt op de Kouter, langs de Wondelgemsesteenweg tot aan Dampoort station.

++ PRAKTISCH ++

Je kan gra­tis deel­ne­men met vrien­den, fami­lie of je gezin op onder­staan­de locaties.

  • zo 16.01 — 09:00 – 14:00 — Bloemenmarkt Kouter
  • ma 17.01 — 15:00 – 20:00 — Dampoort station
  • di 18.01 — 12:00 – 17:00 — Citadelpark
  • wo 19.01 — 09:00 – 17:00 — Wondelgemstraat
  • vr 21.01 — 14:00 – 19:00 — Shopping Gent Zuid
  • za 22.01 — 13:00 – 18:00 — St. Baafsplein 
Photobooth productiebeeld c Thomas Verstraeten

Programma Ghent International Festival (GIF) nu online!

Jazeker, het voelt wat vreemd aan in deze tij­den om een gloed­nieuw fes­ti­val met toe­ters en bel­len aan te kon­di­gen. Maar wij heb­ben er alvast heel veel zin in, en hopen van jou het­zelf­de. Op deze site ont­dek je het vol­le­di­ge pro­gram­ma van het twee­jaar­lijks fes­ti­val voor heden­daag­se kun­sten, bin­nen en bui­ten, op en naast het podium.

Zes part­ners slaan de han­den in elkaar voor dit nieu­we fes­ti­val: CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen, S.M.A.K. en Voo?uit. Met GIF bren­gen we een hom­ma­ge aan de brui­sen­de cul­tu­re­le dyna­miek in onze stad, op een manier die bij Gent past: in een tra­di­tie van open­heid en soli­da­ri­teit. GIF zet daar­om in op ver­bin­ding, tus­sen het podi­um en de straat, tus­sen gene­ra­ties, tus­sen het cen­trum en de wijken

We doen alles vol­gens de gel­den­de coro­na-regels, alles ver­loopt dus op een vei­li­ge manier. Maar dat je opnieuw kunt genie­ten van top­voor­stel­lin­gen, dat staat vast!