Mein Gent (UITGESTELD)

Les ballets C de la B, Frank Van Laecke, Alain Platel, Steven Prengels & Voo?uit

Beeld meingent low

Mein Gent wordt uitgesteld.

les bal­lets C de la B heeft samen met Kunstencentrum Voo?uit beslo­ten om de speel­reeks van Mein Gent in janu­a­ri 2022 te ver­plaat­sen naar een speel­reeks in de zomer van 2023. In de hui­di­ge omstan­dig­he­den met een beper­king van de zaal­ca­pa­ci­teit was het niet meer moge­lijk de voor­stel­ling op te voe­ren. We pak­ken het stuk nu in om u in 2023 vol­uit met deze the­a­tra­le, muzi­ka­le ode aan Gent terug te keren.

Je aan­ge­koch­te ticket(s) wor­den auto­ma­tisch terug­be­taald je hoeft hier­voor niets te doen. We star­ten met terug­be­ta­lin­gen na de kerstvakantie.

Bedankt voor het begrip en hope­lijk tot snel,
Het Voo?uit team

Première van een the­a­traal, muzi­kaal eer­be­toon aan Gent

Met Mein Gent’ bren­gen regis­seurs Frank Van Laecke en Alain Platel een eer­be­toon aan Gent, de stad waar­in ze gebo­ren en geto­gen zijn. Op scè­ne staat een cast met een gro­te repu­ta­tie: Pascale Platel, Ineke Nijssen en Gorges Ocloo. Zij krij­gen het gezel­schap van een hon­derd­kop­pi­ge groep Gentenaars. Amateurs en pro­fes­si­o­nals spe­len in de pre­mi­è­re van Mein Gent’ zij aan zij.

In Mein Gent’ staat de Gentenaar cen­traal. De Gentenaar in al zijn spe­ci­fi­ci­teit, diver­si­teit, gra­den en hoe­da­nig­he­den. De groep van spe­lers brengt je naar het Gent van gis­te­ren, van van­daag en van mor­gen. Of naar het leven van gis­te­ren, van­daag en mor­gen. Mein Gent’ is speels, grap­pig, hila­risch, gril­lig, bizar, ont­roe­rend, scherp, schrij­nend maar boven­al hart­ver­war­mend. Een voor­stel­ling die zich ont­vouwt als een ope­ra — of wat, voor de makers, ope­ra van­daag kan zijn.

Frank Van Laecke en Alain Platel maken samen al tien jaar muziek­the­a­ter­voor­stel­lin­gen. Bij iede­re pro­duc­tie dui­ken ze in een bij­zon­der uni­ver­sum en ver­tel­len ze over de klei­ne en gro­te tra­ge­dies van het leven. Voor Gardenia’ (2010) namen ze het publiek mee naar de laat­ste avond van een tra­ves­tie­ca­ba­ret. In 2015 volg­de En avant, mar­che!’, een ver­haal over het afscheid van een leven in en voor de fan­fa­re. Voor hun der­de samen­wer­king, Mein Gent’, wor­den ze opnieuw gerug­ge­steund door de sounds­ca­pes van com­po­nist Steven Prengels.

Bekijk het inter­view dat we deden met regis­seurs Alain Platel & Frank Van Laecke.

—–

regie: Frank Van Laecke & Alain Platel — com­po­si­tie & muzi­ka­le lei­ding: Steven Prengels — van & met: Pascale Platel, Ineke Nijssen, Gorges Ocloo & een groep Gentenaars — regie-assis­tent: Steve De Schepper — pro­duc­tie: les bal­lets C de la B & Kunstencentrum Voo?uit — met de steun van: Stad Gent, de Vlaamse Overheid & de Belgische Tax Shelter-maat­re­gel — in het kader van: GIF , een samen­wer­king tus­sen Voo?uit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen & S.M.A.K.