Dissident

Lara Staal & NTGent

IMG 7376 druk c Michiel Devijver
  • wo 12.01 – 18:30 – NTGent Minnemeers
  • do 13.01 – 20:00 – NTGent Minnemeers
  • vr 14.01 – 20:00 – NTGent Minnemeers
  • za 15.01 – 17:00 – NTGent Minnemeers

Wat bete­kent dat, kwa­li­ta­tief onderwijs?

Vijf jon­ge­ren die op school bekend­staan als pro­bleem­ge­val’ onder­wij­zen het publiek. Ze zijn — vaak onbe­wust — exper­ten gewor­den in het pro­vo­ce­ren van de heer­sen­de auto­ri­teit. Maar dit keer zijn de rol­len omge­draaid en nemen de jon­ge­ren het podi­um over.

Wat bete­kent het om voort­du­rend de uit­zon­de­ring te zijn? En wat ver­tel­len de hui­di­ge regels en ver­wach­tin­gen in het secun­dair onder­wijs ons over de heer­sen­de idee­ën over suc­ces­vol bur­ger­schap? Op wat voor manier wordt het hui­di­ge onder­wijs bepaald door werk­druk, pres­ta­tie­drang en bureau­cra­tie? Op wel­ke manie­ren is onbe­wust racis­me nog steeds bepa­lend voor wie twee­de kan­sen krijgt en wie niet? Wat is er voor nodig om wer­ke­lijk te leren? En kan een docent meer zijn dan een door­geef­luik van ken­nis?
—–

con­cept: Lara Staal ‑acteurs: Haroun Couvreur — Seppe Jacobs — Siham Lamrini — Isaac Van Weyenberg — Eliaz Bello Medrano — Serdi Faki Alici — con­cept: Lara Staal — dra­ma­tur­gie: Eline Banken — spel, coa­ching & muziek Serdi Faki Alici — spel­coach: Laurens Aneca — decor­ont­werp: Grischa Runge — video ont­werp Pascal Poissonnier — regie­as­sis­tent: Katelijne Laevens — pro­duc­tie­lei­ding & tour­ma­na­ger: Els Jacxsens, Klaas Lievens — tou­ras­sis­tent & boven­ti­te­ling: Eline Banken — tech­ni­sche pro­duc­tie­lei­ding: Raf Willems — tech­niek: Laurent Liefooghe, Sander Michiels — publieks­wer­king: Dirk Crommelinck, Saartje Cauwenbergh — sta­ge regie­as­sis­tent: Juno Kapur — met de steun van The Belgian Tax Shelter