Disappearing - a passion (GEANNULEERD)

Tari Doris, Meri Ekola & Kid Kokko

2 Disappearing middle Lada Suomenrinne CRED

Helaas moe­ten we deze voor­stel­ling annuleren. 

Je aan­ge­koch­te ticket(s) wor­den auto­ma­tisch terug­be­taald je hoeft hier­voor niets te doen. 

Bedankt voor het begrip en hope­lijk tot snel,
Het Voo?uit team

Een per­for­man­ce con­cert vol licht, klank & tekst

Disappearing — a pas­si­on’ is een per­for­man­ce con­cert. Het is een licht­rijk con­cert, een con­cert van klan­ken, een tek­stu­eel con­cert en een orgel­con­cert. Het is een pas­sie, een oplos­sen in”. Het is ook iets anders. Het is de hele tijd ook iets anders. Opeens: zo ver­drie­tig. Opeens: zo ver­licht. Opeens: zo moge­lijk. Opeens: zo gewoon. Let’s go!

Disappearing — a pas­si­on’ is een nieuw stuk van kun­ste­naars Tari Doris en Kid Kokko, in samen­wer­king met licht­ont­wer­per Meri Ekola. Het soort ruim­te dat de voor­stel­ling cre­ëert is voor hen net zo belang­rijk als het soort din­gen waar­voor de voor­stel­ling ruim­te maakt. Tari Doris (zij/​hen) is geïn­te­res­seerd in o.a. onzicht­baar­heid, non-binair den­ken en exis­ten­ti­eel bestaan. Kid Kokko (zij/​hen) is geïn­te­res­seerd in o.a. fra­gie­le struc­tu­ren, gerech­tig­heid, over­le­ven en trans­con­ti­nua. Meri Ekola ver­kent het grens­ge­bied tus­sen licht en don­ker, wat zich daar­tus­sen én erin bevindt.

—–

werk­groep: Tari Doris (geluid), Meri Ekola (licht) & Kid Kokko (tekst, per­for­man­ce & alge­meen ver­ant­woor­de­lij­ke) — met: E. L. Karhu (dra­ma­turg), Anna-Mari Karvonen (per­for­man­ce dra­ma­turg) & H Ouramo (ver­ta­ler) — pro­duc­tie: The Finnish Cultural Institute for the Benelux — pro­duc­tie­steun: Arts Promotion Center & Kone Foundation — onder­steu­ners A I S T I T / coming to our sen­ses: Alfred Kordelin Foundation, Jenny and Antti Wihuri Foundation, Niilo Helander Foundation, Ministry of Education and Culture, Saastamoinen Foundation, Finnish Cultural Foundation & Svenska kul­tur­fon­d­en — in het kader van: GIF, een samen­wer­king tus­sen Voo?uit, CAMPO, KOPERGIETERY, NTGent, Opera Ballet Vlaanderen & S.M.A.K.

Deze per­for­man­ce maakt deel uit van A I S T I T / coming to our sen­ses, een evo­lu­e­rend één­jaar­lijks pro­gram­ma van expo’s en per­for­man­ces dat plaats­vindt in vijf Europese ste­den, van maart 2021 tot mid­den 2022, door The Finnish Institutes in the Benelux, Frankrijk, Duitsland, en het VK en Ierland.