Liebestod

Johannes Müller & Philine Rinnert

Gif liebestod
  • wo 12.01 – 20:00 – Opera Gent
  • do 13.01 – 20:00 – Opera Gent
  • vr 14.01 – 13:30 – Opera Gent

Het ico­ni­sche Tristan und Isolde’ revisited


In de vier­de opvoe­ring werd ik — in het laat­ste bedrijf — getrof­fen door de onge­rech­tig­heid van deze onge­hoor­de pres­ta­tie. Ik riep: dit is de laat­ste uit­voe­ring van Tristan en het mag nooit meer op- gevoerd wor­den.” Deze woor­den schreef Richard Wagner na de vier­de uit­voe­ring van zijn mees­ter­werk Tristan und Isolde’. Na lang aan­drin­gen door de com­po­nist zelf én door koning Ludwig II zong het beju­bel­de maar uit­ge­put­te echt­paar Ludwig en Malvina Schnorr von Carolsfeld een vier­de en laat­ste keer de titel­rol­len, wat een bui­ten­ge­wo­ne kracht­in­span­ning verg­de. Ludwig zou enke­le weken later plots ster­ven, Malvina zou nooit meer een büh­ne betreden.

Niet alleen door de uit­zon­der­lijk aan­grij­pen­de muziek maar ook door de legen­da­ri­sche ont­staans- en opvoe­rings­ge­schie­de­nis van Tristan und Isolde’, weet deze com­po­si­tie als geen ande­re de fas­ci­na­tie van een ope­ra­pu­bliek op te wek­ken. Isoldes slot­num­mer, waar­in ze de dode Tristan aan­schouwt, is een ico­ni­sche sterf­scè­ne en tege­lij­ker­tijd een bij­na ana­ly­ti­sche beschrij­ving van haar eigen per­cep­tie: wat ze voelt, wat ze ziet, wat ze hoort.

In de Gentse Opera onder­zoe­ken de Duitse kun­ste­naars Philine Rinnert en Johannes Müller de ono­ver­trof­fen aan­trek­kings­kracht van Wagners sublie­me ope­ra. Dat doen ze door mid­del van akoes­ti­sche en visu­e­le expe­ri­men­ten, ope­ra­his­to­ri­sche arte­fac­ten en gesprek­ken met weten­schap­pers, art­sen, zan­gers, gepas­si­o­neer­de ope­ra­fans en operatwijfelaars.

—–

con­cept, onder­zoek, regie: Philine Rinnert & Johannes Müller- dra­ma­tur­gie: Koen Bollen & Piet De Volder — beeld: Tim Coppens — met: Opera Ballet Vlaanderen